Kata Bijak Bahasa Sunda Beserta Artinya | Kumpulan Gambar Motivasi

Kata Bijak Bahasa Sunda Beserta Artinya

Kata Bijak Bahasa Sunda Beserta Artinya


"Hirup ieu kedah dimimitian kalawan do'a sarta ditutup ku rasa sukur"
Hidup ini harus diawali dengan do'a dan ditutup dengan rasa syukur

"Urang miskin lain sabot teu ngagaduhan harta, nanging sabot urang atos kaleungitan cinta tina keluargi"
Orang miskin bukanlah ketika tak mempunyai harta, tetapi ketika kita telah kehilangan cinta dari keluarga

"Dina mikacinta, lamun aya hiji hal anu lepat, mending dipilarian jalan kanggo ngabenerkeunana, tibatan sibuk milarian saha anu kedah di salahkeun"
Dalam percintaan, kalau ada sesuatu yang salah, lebih baik mencari jalan untuk memperbaikinya, dari pada sibuk mencari siapa yang harus di salahkan


"Ulah sieun mikacinta ku sabab kantos ngarasa gagal, aya hiji jalma diluaran ditu anu naros, sepertos kumaha rasana dimikacinta ku anjeun"
Jangan takut mencintai karena sebab pernah merasa gagal, ada seseorang di luar sana yang bertanya, bagaimana rasanya di cintai oleh mu"Ulah ngarasa sedih kusabab ngarasa sorangan. Tingali rembulan, anjeunna oge sorangan nanging angger katembong masihan cahyana."
Jangan merasa sedih karena merasa sendiri. Lihat rembulan, dia juga sendiri namun tetap memberi cahayanya.


"Pilih hiji hal anu sasuai kana hate anjeun, sanajan kaayaan henteu mihak ka anjeun, yakin! kaayaan pasti tiasa robih lamun anjeun milih ikhlas dina jero hate."
Pilih suatu hal yang sesuai dengan hatimu, walaupun keadaan tidak berpihak kepadamu, yakin! keadaan pasti akan berubah jika kamu memilih ikhlas dari dalam hati.


"Rencang eta sapertos rembulan, onggal wengi anu poek, sinarna teteup nyaangan urang. Cacak manehna jarang datang, nanging manehna terus aya."
Sahabat itu bagai rembulan, tiap malam yang gelap, sinarnya tetap menerangi kita. Walau ia jarang datang, tapi ia selalu ada.


"Sateuacan masihan nasehat dina omongan anjeun, pasihan maranehanana nasehat ku sikap anjeun."
Sebelum memberi nasehat dengan ucapanmu, berilah mereka nasehat oleh sikap mu.


"Napsu nyaeta hiji hal di mana perkawis-perkawis anu boga sipat samentara lewih langkung diresepan, tibatan perkawis-perkawis anu langgeng."
Nafsu adalah suatu hal dimana hal-hal yang bersifat sementara lebih dulu disukai, dari pada hal-hal yang abadi.


"Anjeun rumaos ngarasa lewih hade, sanes sabot sadaya masalah atos rengse, nanging sabot anjeun eureun ngahawatirkeun masalah anjeun"
Anda merasa lebih baik, bukan ketika semua masalah telah selesai, tapi ketika kamu berhenti menghawatirkan masalahmu


"Jalmi tiasa sukses, margi gaduh seueur cara. Sedengkeun jalmi anu gagal, margi anjeunna gaduh seueur alesan."
Orang bisa sukses, karena punya banyak cara. Sedangkan orang yang gagal, karena dia punya banyak alasan.


"Sakali anjeun ngomongkeun henteu tiasa. Mangka, didinya oge anjeun kaleungitan kasempetan kanggo tiasa."
Sekali kamu katakan tidak bisa. Maka disana juga kamu kehilangan kesempatan untuk bisa


"Saban masalah anu dongkap ayena, sanes kanggo ngalabuhkeun, nanging kanggo nguji sabaraha kuat urang tiasa tahan."
Setiap masalah yang datang sekarang, bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menguji seberapa kuat kita bisa bertahan.


"Eureun naroskeun, kumaha carana meunangkeun anu anjeun pikahoyong? Margi jawaban anu anjeun panggihan nyaeta ngan saukur iwal ti "USAHA"."
Berhenti bertanya, bagaimana cara mendapatkan yang kamu inginkan? karena jawaban yang kau temukan hanyalah "USAHA".


"Lamun anjeun mikahayang hiji hal anu teua acan kantos anjeun piboga, mangka anjeun kedah ngalakukeun hiji hal, anu teu acan kantos anjeun pigawe."
Jika anda menginginkan sesuatu yang belum pernah anda miliki, maka anda harus melakukan sesuatu yang belum pernah anda lakukan,


Kata-Kata Menyentuh Kalbu Lainnya (Tanpa Artinya)"Tong tunjukeun rasa kesedihan, karna urang teu pernah nyaho, bahwa sahiji jalma bakal resep lantaran saukur ningali urang seuri."
"Tong jadikeun hirup pinuh rasa kesedihan, ambekan, jeung rasa sebel, lantaran rasa nyeri nu harita, ti mulai ayena hayu urang sami-sami mulai kahirupan anu anyar."

"Pikeun ningali nu ku urang dikanya'ah mangkat jauh ninggalkeun, tong terus di pisedihan, mun kitu urang bakal ngarasa kalengitan jeung poho yen diri urang oge sabenerna teh berarti."

"Tong hilaf, bisa jadi anu diluhur piken milih nu paling alus pikeun urang. Masihan solusi di setiap masalah, kasedihan, jalan, jeung bahagia nu bakal hadir ka hareupna."

"Mun urang bisa bersyukur ikhlas, urang bakalan teu pernah ngarasa sedih misalkeun boga kakurangan. Tapi, mun urang loba ngeluh, rasa kasusahan eta bakalan nambahan terus."

"Rasa nyeuri nu paling karasa, nyaeta nu teu bisa ditingali tina mata. Rasa sedih anu paling nyeuri nyaeta, anu teu bisa di ucapken pake kata-kata."

"Teu aya jalma di dunya nu hirup tanpa kasedihan. Kabeh jalma ge pasti bakalan boga rasa sedih. Tapi, tina rasa sedih eta urang kudu bener-bener bisa bangkit."

"Hirup ieu pilihan, naon wae anu nyien anjeun ngarasa sedih, tinggalkeun! Tapi sabalikna, naon wae eta anu nyien anjeun ngarasa bahagia, entong pernah di lepaskeun."

"Candak pelajaran dina masa lalu, tinggalkeun rasa kasedihan. Entong bere jalan si belenggu kasedihan, pikeun nutup jalan urang nuju kabahagiaan engkena."

"Panto kabahagiaan terus bisa kabuka di hareup mata, tapi kadang teu ku urang tinggali, lantaran panto kasedihan di hareup eta, katutup ku rasa sedih harita."

"Misalkeun aya jalma anu nyeng-nyeurikeun anjeun, entong ngarasa sedih teterusan. Sabab nu diluhur bakalan terus masihan jalan piikeun anjeun."

"Kumaha maneh arek nyaho bisa sukses mun maneh sorangan can nyoba? Kumaha maneh arek nyaho pikeun menang pagawean nu anyar, mun maneh sorangan can nyoba? Saha nu nyaho coba? Jadi mun arek sukses urang kudu nyokot jalan pertama heula, nyaeta nyoba!"

"Di dunya ieu pikiran urang nu mantak nentukeun sagala langkah urang ka hareupna. Pola pikir urang bener-bener nentukan hirup urang. Jadi, mun urang terus-terusan ngalakukeun hal anu buruk, coba tebak? Kira-kira engke ka hareupna hal buruk naon nu bakal kajadian?"

"Musuh anu paling bahaya di dunya, nyaeta ngarasa sien jeung bimbang. Nah sedangkeun babaturan anu paling setia, nyaeta keyakinan jeung kabaranian urang."

"Belajar nyaeta proses nu tadina teu nyaho jadi nyaho, nu tadina salah jadi bener. Lewat proses anu panjang mari urang sadaya berjuang supaya jadi jalma anu lewih hade nu lewih berpotensi jang maju."

"Ngan saukur jalma-jalma anu bodo, nyaeta anu tetep masih keneh ngulang-ngulang kasalahan nana dua kali berturut-turut."

"Ulah daek nu ngarana kagagalan ngarampas impian jeung sagala cita-cita urang sadaya. Abdi belajar tina kagagalan, abdi bisa rada pinter lantaran abdi pernah gagal."

"Kagagalan masa lalu teh nyaeta pelajaran anu paling berharga, nu mantak engke akhirna bisa jadi ka suksesan urang ka hareupna."

"Ulah gawe samata-mata karna duit, tapi resepkeun jeung lakukeun weh pagawean eta. Maka bisa jadi ka jayaan eta milik urang."

"Ulah daek nyerah, karna urang sabenerna encan tentu eleh, saencan berjuang jeung ngarasa cape jeung nyerah."

"Coba sisa keun waktu saetik weh, pikeun urang bersukur hal-hal anu urang boga tina hirup ieu, coba hargaan! Nah, insya allah urang pasti bakal kapanggih semangat anyar ajang ngacapai cita-cita urang."

"Gagal sakali lain artina gagal saterusna?! Belajar tina kagagalan, tong jadikeun masa lalu urang pikeun jadi hambatan tina nga-wujudkeun impian jeung harapan urang."

Sementara, untuk saat ini mungkin itu saja, nanti akan saya tambahkan dan update kembali Kata-Kata Menyentuh Kalbu Bahasa Sunda Dan Artinya ini. Semoga bermanfaat, dan terimakasih atas waktunya.
Iklan Tengah Artikel 1
Iklan Tengah Artikel 2
Iklan Bawah Artikel

Iklan